Monday, August 29, 2005

מֵ א וֹ צַ ר א וֹ ר הַ חִ לּ וּ פִ י ם : פָּ רֳ שַׁ ת מִ קֵּ ץ

ב"ה

מֵ א וֹ צַ ר א וֹ ר הַ חִ לּ וּ פִ י ם : פָּ רֳ שַׁ ת מִ קֵּ ץ
מאת דורין אלן בל-דותן

ספר זה עוסק בחשיפת שמות התנועות של השפה העברית במארג הכתובים, תוך הצגת שאלות מוסריות/מדעיות ודיונים מעמיקים בהקשר היהודי של תלמוד תורה אמיתי

החיבור המקורי נכתב באנגלית ובו מאות מובאות בעברית

התרגום נעשה בידי דניאל דותן

את החיבור המקורי תוכלו למצוא באתר

http://doreenellenbelldotan.info/HaNekudot_VeHaTeamim.html

דורין אלן בל-דותן, צפת